Kontakt

Address: 03038, Kyiv, Protasiv Yar St. 8. „Alpiyskiy gorodok”.

Tel/fax:

+38 (044) 200-81-00

+38 (044) 200-81-89
+38 (044) 528-11-93
+38 (044) 528-58-46
+38 (044) 528-11-47